Submenu

Financieel: Risico's delen en verdelen

Risico’s en onzekerheden zijn er in elk project, ook bij aquathermie. Denk aan de onzekerheid over het financiële resultaat en het risico op tegenvallers. Wegen de soms kostbare beheersmaatregelen op tegen de kans op en de impact van het risico? Ook de hoogte van de risicovergoeding is onzeker.

Bij aquathermie zijn de risico’s groot. Dit komt door de aanzienlijke investeringen voor de warmte- en koudenetten en de lange periode om deze terug te verdienen. Verdeel de risico’s op zo’n manier dat de partner die invloed heeft op bepaalde risico’s deze risico’s ook draagt.

De voornaamste risico’s zijn:

  • Vollooprisico: onzekerheden over het aansluiten van afnemers.
  • Afnamerisico: de invloed van een dalende energie-afname per gebruiker op de businesscase, door bijvoorbeeld energiebesparing.
  • Technische risico’s: eventuele fysieke/ruimtelijke beperkingen bij de aanleg en het functioneren van de onderdelen van het systeem tijdens exploitatie.
  • Risico op contractperiode: een kortere levensduur van de infrastructuur dan de vastgelegde levensduur in de contracten aan de afname- en leveringszijde.
  • Prijsrisico’s: prijsontwikkelingen in de materiaal- en arbeidskosten van de investeringen, de operationele kosten (energiekosten) en de materiaal- en arbeidskosten bij onderhoud.
  • Counterpartrisico’s: onzekerheden rondom projectpartners binnen de contractperiode, zoals terugtrekken of failliet gaan.
  • Reguleringsrisico’s: wijzigingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in consumentenprijzen voor warmte of koude; een wijziging in de juridische rol van de broneigenaar, bijvoorbeeld als een gemeente of waterschap geen warmte mag leveren.
  • Politieke/sociale risico’s: weerstand in een laat stadium, bijvoorbeeld vanuit de omgeving, waardoor een project alsnog stopt.
  • Interfacerisico: koppelingen tussen verschillende partners in de keten. Het risico is dat er conflicten ontstaan door de afhankelijkheid van afspraken die door andere partners zijn gemaakt over bijvoorbeeld hoeveelheden, prijzen, indexatie en contractperiodes.
  • Specifieke risico’s: bijvoorbeeld de invloed van het aquathermiesysteem op de ecologie van het oppervlaktewater (TEO) en variaties in de hoeveelheid effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (TEA).

Niet elk risico kan volledig worden uitgesloten. Het gaat om bewuste keuzes maken, gegeven de risico’s. Gevoeligheidsanalyses en het doorrekenen van scenario’s kunnen inzicht geven in de gevolgen van risico’s om vervolgens goede beslissingen te nemen. Dit zijn beslissingen als: het project wel of niet door laten gaan of bepaalde risico’s wel of niet nemen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen