Financiering

De overstap naar aardgasvrije verwarming is een grote verandering voor Nederland. Belanghebbende partijen die met aquathermie een bijdrage willen leveren aan de energietransitie zoeken hiervoor financieringsmogelijkheden die de kosten voor bewoners zo weinig mogelijk verhogen.


Hoe kan grootschalige toepassing van aquathermie (langjarig) gefinancierd worden? Deze en andere vragen zijn opgenomen onder het thema ‘financiering aquathermieprojecten’ in de onderzoeksagenda van Netwerk Aquathermie. De Nederlandse Waterschapsbank is trekker voor de uitvoering van dit onderzoeksthema. Op 1 oktober 2020 is Balance als partij toegetreden tot het Netwerk Aquathermie. Hun bijdrage aan de Green Deal Aquathermie richt zich op het vergroten van het inzicht in tariefstructuren. Lees het nieuwsbericht over de toetreding van Balance.


Nationaal Groeifonds - NWN!

Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. Verschillende duurzame warmtebronnen zoals aquathermie, geothermie, restwarmte en zonthermie worden ingezet in de goedgekeurde projecten. NWN! (NieuweWarmteNu!) is een breed consortium van organisaties: warmtebedrijven, netwerkbedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen, gemeenten, provincies en andere relevante partijen. Het voorstel van NWN! dat in juli 2022 is gehonoreerd door het Groeifonds is ondersteund door de Stuurgroep Aquathermie. Zo kan een volgende stap worden gezet in de ontwikkeling van aquathermie door opschalen, integreren in de bestaande bouw en/of wegnemen van financiële knelpunten. Lees hier het persbericht 'NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds' met daarin het overzicht van de projecten en de deelnemers aan het consortium.
 

SDE++

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++ regeling) richt zich op CO2-reductie. Aquathermie is een van de technieken die in aanmerking komen voor de subsidieregeling.

In 2022 is 13 miljard euro beschikbaar voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor duurzame projecten. Het budget is fors hoger dan voorgaande jaren. De afgelopen twee jaar was er geen ruimte voor aquathermieprojecten in de SDE++. Met dit budget is de kans zeer groot dat in 2022 duurzame warmteprojecten (zoals geothermie, zonthermie en aquathermie), hernieuwbare gassen en elektrificatie wel aan bod komen.
De SDE++ werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen. Wanneer aquathermie aan bod komt hangt af van het bedrag waarop je aanvraagt en de categorie waarop je aanvraagt. De minimale subsidie-intensiteit voor aquathermie waarmee PBL rekent in het eindadvies voor 2022 is €202 per ton CO2. Wanneer je SDE-subsidie aanvraagt met deze subsidie-intensiteit zul je pas in de laatste fase een aanvraag kunnen indienen. Deze fase is geopend vanaf 26 september 2022. Je kunt altijd op een lager bedrag een aanvraag indienen, wanneer de businesscase dit toelaat.
 

Openstellingsronde SDE++ 2022

 Fasegrenzen €/ton CO₂

28 juni

65

11 juli

75

29 augustus

105

12 september

165

26 september tot 6 oktober

300

 


Hekjes in de SDE++ vanaf 2023
Vanaf de openstellingsronde in 2023 worden ‘hekjes’ toegevoegd aan de SDE++-regeling. Een hekje zorgt ervoor dat een bepaald budget wordt gereserveerd voor een specifieke groep van technieken. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Bij de openstellingsronde in 2023 worden daarom hekjes geïntroduceerd voor:

  • lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie)
  • hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers)
  • moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen)

Voor alle drie de techniekgroepen wordt € 750 miljoen gereserveerd bij een referentiebudget van €5 miljard in 2023. Binnen de categorieën met een hekje wordt de maximale subsidie per vermeden ton CO2 verhoogd van € 300 naar € 400 per ton CO2 om iets duurdere technieken met langetermijnpotentie, zoals aquathermie, een betere kans te geven. Het concurrerende principe, waarbij kosteneffectieve projecten eerder aanbod komen, blijft gelden.

SDE++ 2021 
In 2021 zijn vijf aanvragen met aquathermie ingediend, waarvan één project is toegekend (subsidie €15M). De afwijzingsgronden voor de andere vier projecten liggen op het gebied van ontbrekende verplichte seizoensopslag, niet ingediende watervergunning, te weinig concrete uitwerking van ontwerp, exploitatie en financiering. 
Lees meer over de toekenning SDE++ openstellingsronde 2021
 

Werksessie Financiering met InvestNL

Green Deal partij Invest-NL en NAT organiseerden een werksessie over financiering van aquathermieprojecten. Deelnemers kwamen uit de energiesector, gemeentelijke overheden, de financiële sector, de rijksoverheid en van Invest-NL en NAT. De aanleiding voor de werksessie was de observatie dat de financiering van aquathermieprojecten voor aardgasvrije wijken geen eenvoudige opgave blijkt te zijn. De veronderstelling is dat dit in hoofdzaak  komt door het vollooprisico en onrendabele toppen. Het doel van de sessie was om de barrières van aquathermieprojecten nader te duiden – met name de financiële – om vervolgens mogelijkheden en randvoorwaarden voor financieringsinstrumenten van onder andere Invest-NL te duiden.

 

Meervoudig verdienen aan aquathermie

Het rapport van AT Osborne met als titel ‘Meervoudig verdienen aan aquathermie’ gaat over de meervoudige businesscase van het slimme en duurzame warmtenet. Een warmtenet heeft vier puzzelstukjes:

  • een warmtebron (in dit geval aquathermie)
  • een warmte-koudeopslag (WKO)
  • transport naar gebouwen (leidingen)
  • apparatuur om extra te verwarmen of te koelen (warmtepomp).

Een warmtenet is duurzaam en slim wanneer het op het kruispunt staat van warmte, koude, elektriciteit, vraag, aanbod, opwekking, transport en opslag. Een duurzaam en slim warmtenet levert energie en versterkt meteen de omgeving. Zo’n warmtenet heeft een meervoudige businesscase.

De meervoudige businesscase bestaat uit een reeks puzzelstukjes, zoals WKO’s en zonnedaken. Die kunnen prima op zichzelf staan, en hun financiering is al vaker gedaan. Staan zij sterk en worden zij beter van onderlinge verbinding, dan is ook die verbinding te financieren. Zo groeit een slim en duurzaam warmtenet. Het slimme en duurzame warmtenet ontwikkelt zich modulair, in stappen die initiatiefnemers kunnen zetten met weinig risico. Dat houdt het voor financiers overzichtelijk, want zij hoeven niet in één keer over een complexe en grote investering te oordelen.

Download het rapport ‘Meervoudig verdienen aan aquathermie’
 

Whitepaper

BNG Bank en AKD Advocaten hebben een whitepaper opgesteld over de financiering van warmtenetten. Zij presenteren daarin twee denkrichtingen:

  • regionaal warmtebeheerbedrijf
  • nationale garantiefaciliteit met nationale uitvoeringsorganisatie

De schrijvers willen met het paper gedachtevorming aanjagen voor aanvullend instrumentarium voor de haalbaarheid van financiering van warmteprojecten. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.