Governance

Grootschalige toepassing van aquathermie is complex, omdat er veel partijen bij betrokken zijn met allemaal hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daar komt bij dat de regels waar partijen zich aan moeten houden niet allemaal duidelijk genoeg zijn. Dit laatste biedt ook kansen.


Veel partijen

In de praktijk van aquathermie zijn veel belanghebbenden:
1. bronhouder (waterschappen en Rijkswaterstaat)
2. netbeheerder
3. energie- of warmtebedrijf
4. financier
5. woningcorporatie / utiliteitsgebouweigenaar
6. bouwer / aannemer
7. gemeente
8. provincie
De eerste drie partijen vormen samen de ‘primaire keten’, maar ook de volgende vijf zijn sleutelspelers. Voor grootschalige warmtevoorziening met aquathermie is dus altijd een publiek-private samenwerking noodzakelijk.
 

Doelen en ambities

NAT benoemt, analyseert en structureert samen met de belanghebbenden hun doelen en ambities met het toepassen van grootschalige aquathermie. Hierbij is speciale aandacht voor hun voorwaarden en voor de manier van financieren van projecten. Het netwerk zet zich in deze vragen te beantwoorden:

  • Welke partijen zijn nodig om grootschalige toepassing van aquathermie te realiseren?
  • Welke ambities hebben deze partijen en onder welke condities kunnen en willen zij die realiseren?
  • Welke effectieve samenwerkingsvormen zijn er?
  • Hoe gaan partijen om met de verschillende rollen in de samenwerkingsketen?
  • Welke elementen spelen een rol bij het verdeling van het warmteaanbod over de warmtevragers?
  • Hoe kan grootschalige toepassing van aquathermie (langjarig) gefinancierd worden?
  • Hoe kom je van een business case tot een value case? Een business case gaat uit van het belang van één partij, een value case beschrijft de waarde die elke belanghebbende partij voor zichzelf creëert in het project. Hierbij gaat het om technische en financiële aspecten en ook om maatschappelijke baten.
  • Hoe kom je tot een efficiënt warmtesysteem? Integratie van aquathermie in bestaande en/of open warmtenetten heeft de juiste techniek, inrichting en organisatie nodig.
     

Verkenning naar de governance van aquathermie

Netwerkpartij Stowa heeft het initiatief genomen voor een onderzoek naar de rollen die decentrale overheden kunnen vervullen om bij te dragen aan een bredere toepassing van aquathermie in de warmtetransitie. Resultaat van dit onderzoek is het rapport 'Warmte uit samenwerking' van GovernEUR. Lees meer over dit onderzoek over de governance van aquathermie.

De ervaringen uit de gerealiseerde aquathermiepraktijk gebruiken partijen ook bij de ontwikkeling van hun eigen projecten. Netwerk Aquathermie deelt deze kennis en ervaring.
 

Warmtewet 2.0

In juli 2021 is het kabinet gebleken dat overheden het 'wetsvoorstel in de huidige vorm' niet steunen en dat een 'politieke heroverweging' nodig is. Lees meer in de Kamerbrief van 5 juliHet besluit over het wetsvoorstel wordt overgelaten aan een volgend kabinet. Dit betekent dat de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2022 niet zal worden gehaald en de marktordening voorlopig blijft zoals die nu is.
In de zomer van 2020 heeft het wetsvoorstel ter internetconsultatie voorgelegen. Naar aanleiding van deze consultatie heeft de Minister in december 2020 deze Kamerbrief naar de Tweede Kamer verzonden met daarin de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, de belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de internetconsultatie, de samenhang tussen het wetsvoorstel en andere maatregelen en het verdere verloop van het wetstraject.
In december 2019 verscheen deze Kamerbrief over de voortgang van het wetstraject Warmtewet 2.0, een wet met directe gevolgen voor de aquathermiepraktijk. Hoe zit dat met warmtenetten, warmtekavels en warmtebedrijven? In dit verhelderende artikel van Michelle de Rijke (Van der Feltz advocaten) worden de hoofdkenmerken van de Warmtewet 2.0 beschreven en wordt ingegaan op de bevoegdheid van de gemeente om warmtekavels vast te stellen en per warmtekavel een warmtebedrijf aan te wijzen.

Cookie-instellingen