Submenu

Bronnen en begrippen

Titel

Kennishouder

Link

Netwerk Aquathermie

NAT

Netwerk Aquathermie - Netwerk Aquathermie

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

STOWA

STOWA | Het kenniscentrum voor de waterschappen

WarmingUP – Innovatief Duurzaam Warmtecollectief

WarmingUP

Innovatief Duurzaam Warmtecollectief - WarmingUp

Unie van Waterschappen

UvW

Startpagina - Unie van Waterschappen

Expertise Centrum Warmte

ECW

Expertise Centrum Warmte - Expertise Centrum Warmte

Rijkswaterstaat RWS RWS innoveert

De Bouwcampus en Warmte uit Water

De Bouwcampus

DeBouwcampus - Vernieuwde energie voor vastgoed

Handreiking Aquathermie (2018)

STOWA

STOWA 2018-47 handreiking aquathermie.pdf

Nationaal potentieel van aquathermie Kansen voor aquathermie

STOWA

Kansen voor aquathermie (stowa.nl)

Portfolio Thermische Energie uit Afvalwater Waardevolle lessen uit de praktijk

STOWA

STOWA 2018-58 TEA.pdf

Deltafact Ecologische effecten koudwaterlozingen

STOWA

Ecologische effecten koudwaterlozingen.pdf (stowa.nl)

Juridisch kader aquathermie

STOWA

STOWA 2019-28 Aquathermie juridisch.pdf

Aquathermieviewer

STOWA

Aquathermieviewer

Configuraties voor aquathermie en beslisboom

STOWA

CED aquathermie YK 02.07.20-2 (stowa.nl)

Leren van praktijkervaringen aquathermie

STOWA

STOWA 2020-37 WEB Aquathermie v2.pdf

Warmte uit samenwerking

STOWA

STOWA 2021-14 Warmte uit Samenwerking

Kader voor vergunningverlening koudelozingen 1.0

STOWA

STOWA 2021-30 koudelozingen.pdf

Meervoudig verdienen aan aquathermie

AT Osborne

Meervoudig verdienen aan aquathermie


Aquathermie configuraties

WarmingUP

WarmingUP - Aquathermie configuraties

Beslisbomen TEO, TED, TEA

WarmingUP

Warmingup - Beslisbomen

Ontwerphandreiking Aquathermie - TEO

WarmingUP

WarmingUP - Ontwerphandreiking aquathermie TEO

Operationele ontwerphandleiding Thermische Energie uit
Drinkwater (TED)     

WarmingUP

WarmingUP - Operationele ontwerphandleiding TED

Drieluik TVVL Magazine – Aquathermie

WarmingUP

WarmingUP - Drieluik aquathermie

Gedetailleerde kostenberekening aquathermie

WarmingUP

WarmingUP - Gedetailleerde kostenberekening aquathermie

Kostenberekening varianten en scenario's (bijlage)

WarmingUP

WarmingUP - bijlage - kostenberekening varianten en scenario's

Handreiking waterbelangen in de warmtetransitie

Unie van Waterschappen
/ FLO Legal

STOWA - Handreiking waterbelangen in de warmtetransitie

Monitoringsplan ecologische effecten TEO

WarmingUP

WarmingUP  - Monitoringsplan

Literatuurstudie effecten koudelozingen op het ecologisch functioneren van
oppervlaktewatersystemen

WarmingUP

WarmingUP - Effecten van koudelozingen

Aan aquathermie gekoppelde bodemenergiesystemen; effecten op de ondergrond

WarmingUP

WarmingUP - Aan aquathermie gekoppelde bodemenergiesystemen effecten

Modelinstrumentarium voor de verspreiding van koudelozingen

WarmingUP

WarmingUP - modelinstrumentarium voor de verspreiding van koudelozing

Grootschalige aquathermie: realistische warmteoptie? Casus Nijmegen

WarmingUP

WarmingUP - Grootschalige aquathermie realistische warmteoptie

Temperatuureffecten koudelozingen

WarmingUP

WarmingUP - Effecten TEO op watertemperatuur

Technische handleiding berekeningen potentie TEO

WarmingUP

WarmingUP - Technische handleiding TEO

Memo 1_D modellering & scenario's: casus Oude Rijn

WarmingUP

WarmingUP - Modellering koudelozing

Handreiking aquathermieviewer t.b.v. de maptour

WarmingUP

WarmingUP - Handreiking Aquathermieviewer

Berekening potentieel TED - Achtergronden en uitgangspunten

WarmingUP

WarmingUP - Berekening potentieel TED

Aanbesteding

Inkoopprocedure

Afnemer aquathermie

Maakt gebruik van de duurzame warmte en koude (woningen of gebouwen)

Aquathermie

Duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen met warmte en koude uit water

Aquathermiebron

Duurzame bron van warmte en koude uit water

Aquifer

Natuurlijke, waterhoudende zand- en/of kiezellaag in de bodem die kan worden gebruikt voor warmte- en koudeopslag (WKO)

BAK, Bijdrage aansluitkosten

Eenmalige bijdrage om een huis aan te sluiten op het warmtenet

Bronhouder aquathermie

Beheerder van de bron, stelt de waterbron beschikbaar aan de producent om warmte te onttrekken

Bronnet

Warmtenet met een ‘zeer lage temperatuur’ warmte

Businesscase

Haalbaarheidsplan met een inschatting van de opbrengsten (prijs van warmte), investeringskosten (aanschaf van installaties), subsidiemogelijkheden, risicobeheersing en risicoverdeling

CAPEX, Capital expenditures

Investeringsuitgaven voor de aanschaf van installaties

Cascadering

Hoge temperatuur warmte gebruiken voor slecht geïsoleerde woningen om vervolgens de retourtemperatuur te gebruiken voor goed geïsoleerde woningen

Collectieve warmtepomp

Warmtepomp waarop verschillende afnemers zijn aangesloten

Collectieve of centrale warmtepomp

Verhoogt de temperatuur in het warmtenet

Collectieve warmtevoorziening

Warmte uit een centrale bron voor een grotere groep afnemers

COP, Coefficient of Performance

Verhouding tussen de hoeveelheid elektriciteit die een warmtepomp nodig heeft en de hoeveelheid warmte die de pomp afgeeft (efficiëntie), bij aquathermie meestal tussen de 3 en 5 (1 deel elektriciteit geeft 3-5 delen warmte)

Counterpartrisico

Onzekerheden over de deelname van projectpartners binnen de contractperiode

Debiet

Aantal kubieke meters water per tijdseenheid

Directe warmte-/koudewinning

Rechtstreeks vanuit de bron verwarmen en koelen van huizen en gebouwen, zonder warmte- en koudeopslag

Distributeur aquathermie

Verspreidt de warmte via het warmtenet naar huizen en gebouwen

Distributienet

Transporteert de warmte naar huizen en gebouwen in een wijk, is een aftakking van de hoofdtransportleiding van een warmtenet

Effluent

Gezuiverd afvalwater van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Energieakkoord

Overeenkomst over energiebesparing, duurzame energie en klimaatmaatregelen

Exploitatie aquathermie

Gebruik van de duurzame warmtebron voor het verwarmen en koelen van huizen en gebouwen

Gemengde Vereniging van Eigenaren (VvE)

VvE die bestaat uit een combinatie van eigenaren en huurders

Geothermie

Warmte uit de diepere ondergrond (>500m) om huizen en gebouwen te verwarmen

Gesloten aquathermiesysteem

Warmte- of koudeonttrekking waarbij de warmtewisselaar of leiding in het oppervlaktewater ligt en het oppervlaktewater niet in het systeem wordt gezogen

Gevoeligheidsanalyse

Wetenschappelijke methode waarbij de effecten zichtbaar worden van veranderende invoerparameters

Green Change-methode

Methode voor duurzame verandering; bestaat uit een WaardeWijzer en Waardebalans voor het vastleggen van de gemeenschappelijke belangen, urgentie en ambitie, de individuele belangen, de rollen in de keten en de bijdragen van elke partner aan het geheel 

Green Deal

Afspraken tussen Rijksoverheid en andere partijen om Nederland klimaatneutraal te maken

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

Hogetemperatuurnet

Warmtenet met aflevertemperaturen van >75 °C

Individuele warmtepomp

Warmtepomp voor één huis

Influent

Water dat richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie stroomt voor zuivering

Intentieovereenkomst

Overeenkomst waarin de partners van een project gezamenlijke doelen verwoorden en de intentie uitspreken om met elkaar het project volledig te gaan realiseren

Interfacerisico

Risico op conflicten door de afhankelijkheid tussen verschillende partners en afspraken

Interferentieplan

Plan om de warmte- en koudeopslag (WKO) optimaal aan te leggen als er meerdere WKO’s in de buurt zijn, om ‘interferentie’ tussen warme en koude bronnen van verschillende WKO-systemen te voorkomen

Kleinverbruikers

Consumenten en kleine bedrijven die een warmtevraag hebben

Klimaatakkoord

Overeenkomst van overheid en organisaties in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en daardoor de opwarming van de aarde te beperken

Koppelkans

Kans om een aquathermieproject te combineren met een (onderhouds)project

Kostprijsplusmodel

De daadwerkelijke kosten van het warmtenet bepalen de prijs van warmte, niet de kosten van aardgasverwarming

Lagetemperatuurnet

Warmtenet met aflevertemperaturen van circa 30 - 55 °C

Leverancier aquathermie

Levert de warmte aan de huizen en gebouwen

Middentemperatuurnet

Warmtenet met aflevertemperaturen van circa 55 - 75 °C

Niet Meer Dan Anders-principe (NMDA)

De jaarlijkse kosten van warmtenetgebruik mogen niet hoger zijn dan de kosten van verwarming door een cv-ketel op aardgas

Onrendabele top

Verschil tussen de eenmalige investeringen in de aanlegfase en de toekomstige opbrengsten in de gebruiksfase, waarbij de investeringen hoger zijn dan de opbrengsten

Open aquathermiesysteem

Het oppervlaktewater wordt ingenomen, gaat via een filter naar een warmtewisselaar en wordt weer teruggeloosd op het oorspronkelijke waterlichaam

OPEX, Operational expenses

Operationale uitgaven zoals de kosten voor beheer, onderhoud, monitoring, administratie, elektriciteit en financiering

Pieklast

Tijdelijke grote vraag naar warmte (als het buiten echt koud is bijvoorbeeld)

Producent aquathermie

Onttrekt warmte met een warmtewisselaar uit een aquathermiebron, verhoogt de temperatuur van de warmte eventueel met een warmtepomp of slaat de warmte op in een warmte- en koudeopslag

Regenereren

Extra warmte of koude laden in de warmte- en koudeopslag om de warmte en koude in de opslag in balans te brengen

Reguleringsrisico

Risico op wijzigingen in wet- en regelgeving

Restwarmte

Warmte die vrijkomt bij een industrieel productieproces en niet meer voor dat proces nodig is

Riothermie

Thermische energie uit rioolwater, een vorm van TEA

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Stadswarmte

Ondergronds distributienetwerk voor het transporteren van warm water om huizen en gebouwen te verwarmen

Stakeholders

Belanghebbenden van het project, zowel direct als indirect betrokkenen

TEA

Thermische energie uit afvalwater

TED

Thermische energie uit drinkwater

Tegenstroomprincipe

In de warmtewisselaar stromen een koude en warme waterstroom tegen elkaar in om zoveel mogelijk warmte uit te wisselen

TEO

Thermische energie uit oppervlaktewater

TEZ

Thermische energie uit zeewater

Thermische energie

Energie in de vorm van warmte

Transitievisie Warmte

Beleidsdocument van de gemeente met maatregelen om huizen en gebouwen aardgasvrij te maken en beter te isoleren om de overgang naar duurzame warmte mogelijk te maken

Transporteur aquathermie

Beheerder van de infrastructuur voor de levering van de warmte aan huizen en gebouwen

Vollooprisico

Risico dat de snelheid waarmee afnemers aansluiten op het warmtenet lager is dan verwacht

Warmteketen

De partijen die samen de duurzame warmtebron ontwikkelen en realiseren

Warmtenet

Netwerk van ondergrondse leidingen voor het aanvoeren van warm water aan woningen en gebouwen (voor het verwarmen ervan) en het afvoeren van afgekoeld water naar de bron

Warmtepomp

Verhoogt de temperatuur van warmte uit buitenlucht, bodem of water om huizen en gebouwen te verwarmen

Warmtetransitie

Overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven voor het verwarmen van woningen en gebouwen

Warmtewisselaar

Draagt de temperatuur van een vloeistof over aan een andere vloeistof, zonder dat deze stromen mengen

Wcw: Wet collectieve warmtevoorziening

Stimuleert de toepassing van duurzame collectieve warmte en creëert hiervoor de voorwaarden (is april 2023 nog niet in werking)

WKO

Warmte- en koudeopslag, slaat warmte en koude van bronnen ondergronds op om huizen en gebouwen in verschillende seizoenen van warmte en koude te voorzien

Zeerlagetemperatuurnet

Warmtenet met aflevertemperaturen van circa 10 - 30 °C

Cookie-instellingen