Verkenning naar de governance van aquathermie

13-04-2021
1557 keer bekeken

Netwerkpartij Stowa heeft het initiatief genomen voor een onderzoek naar de rollen die decentrale overheden kunnen vervullen om bij te dragen aan een bredere toepassing van aquathermie in de warmtetransitie. Resultaat van dit onderzoek is het rapport 'Warmte uit samenwerking' van GovernEUR.

Waterbeheerders, gemeenten en provincies zien de potentie van aquathermie als duurzaam alternatief voor aardgas. Deze partijen zullen met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld commerciële partijen en/of bewonersinitiatieven moeten samenwerken om aquathermie succesvol toe te passen. Het onderzoek gaat in op het spanningsveld van hun uiteenlopende afwegingen en belemmeringen.
 

Drie prototypes

Het onderzoek zet drie prototypes governance naast elkaar: publiek bedrijf, commercieel bedrijf en maatschappelijk initiatief. Maatschappelijke initiatieven zijn wezenlijk anders dan de zakelijk ingestelde publieke en commerciële bedrijven, onder meer op het punt van zeggenschap voor bewoners. Aquathermie maakt voor hen deel uit van een veel breder palet, waaronder duurzaamheid, leefbaarheid en sociale cohesie. Zij integreren kennis uit de maatschappij en werken vaak samen met een professionele partner.

Aquathermie kan voor overheden tot verdelingsvraagstukken leiden. Betaalt elke bewoner evenveel mee, en hoe verdeel je schaarse warmte het eerlijkst? Voor waterbeheerders is het daarnaast een uitdaging om een rol te vinden die bijdraagt aan klimaatdoelen, maar die ook past bij kerntaken zoals waterbeheer en vergunningverlening.
 

Webinar en onderzoeksrapport

Netwerk Aquathermie organiseerde naar aanleiding van dit onderzoek een webinar waarin Jitske Popering-Verkerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam (GovernEUR) ingaat op de resultaten van het onderzoek en de bijbehorende praatplaat.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen