Onderzoek governance aquathermie

07-09-2020
981 keer bekeken

STOWA heeft in het kader van de onderzoeksagenda het initiatief genomen voor een onderzoek naar governaceaspecten van aquathermie. NAT is blij met dit initiatief, omdat we zien dat overheden graag vooruit willen in de energietransitie en de potentie van aquathermie daarbij herkennen.

Op het gebied van de governance van aquathermieprojecten is nog een aantal vragen en onzekerheden. Dit onderzoek gaat over deze sturingsvragen:

  • Welke rollen kan een overheid aannemen om bij te dragen aan de bredere toepassing van aquathermie?
  • Wat zijn de consequenties van een bepaalde rolkeuze voor de organisatie en voor het aquathermieproject?
  • Wat betekent een bepaalde rolkeuze voor de verhouding tot andere stakeholders?

NAT is blij met dit initiatief van onze Green Deal Partij Stowa. Het onderzoek kent een brede focus en bij de begeleidingsgroep zijn naast STOWA en NAT verschillende decentrale overheden betrokken.
 

Drie onderdelen

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

1. Oriëntatie op het krachtenveld
Welke rol overheden op zich nemen, is mede afhankelijk van welke andere spelers er zijn en welke rol hen past. Daarom wordt eerst het krachtenveld rond aquathermieprojecten in kaart gebracht voor zowel thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater als drinkwater. Dit gebeurt op basis van documentonderzoek en gesprekken met zowel geslaagde als gestaakte projecten.

2. Analyse van de sturingsmodellen: publiek warmtebedrijf, commercieel warmtebedrijf of publiek-maatschappelijke samenwerking?
In de huidige praktijk zijn er diverse sturingsmodellen rond aquathermieprojecten. Voor dit onderzoek worden deze teruggebracht tot drie ‘prototypen’ die de range aan maatwerkopties goed dekt: het publiek warmtebedrijf, het commercieel warmtebedrijf en publiek-maatschappelijke samenwerking. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vindt analyse van deze prototypen plaats. Door deze prototypen in het krachtenveld te plaatsen komen de consequenties van de rolkeuze in beeld.

3. Integratie tot 'praatplaten'
Bovenstaande elementen vormen de input voor praatplaten die decentrale overheden in gesprek met elkaar en andere stakeholders kunnen gebruiken om tot een geschikt sturingsmodel voor het specifieke project te komen. In de praatplaten worden per projectfase de relevante governance vragen en keuzes aan de orde gesteld en de consequenties hiervan.

Het onderzoek start in september 2020 en wordt naar verwachting in januari 2021 afgerond. GovernEUR voert het onderzoek in samenwerking met H2Ruimte en DRIFT uit. Het onderzoeksrapport delen we te zijner tijd op onze website. Meer informatie over dit onderzoek van Stowa.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen