Natuur & Milieu ziet cruciale rol voor aquathermie in verduurzaming gebouwde omgeving

27-01-2023 315 keer bekeken

Natuur & Milieu heeft een nieuw paper gepubliceerd getiteld ‘Aquathermie; duurzame warmte uit water voor de gemeentelijke warmtetransitie’. In dit paper gaat Natuur & Milieu in op de potentie, rol, kansen en belemmeringen voor aquathermie.

In dit paper zet Natuur & Milieu uiteen waarom aquathermie duurzaam is, en daarom een belangrijke rol zou moeten krijgen in de Nederlandse warmtevoorziening. Ze beschrijven welke ontwikkelingen er zijn op het vlak van beleid, subsidieregelingen en wetgeving. Ook gaan ze in op de projectmatige risico’s die spelen bij aquathermieprojecten, zoals kosten en benodigde warmtevraag (lage- & middentemperatuur). Ook wordt er ingegaan op praktische risico’s van aquathermieprojecten, zoals de waterkwaliteit en effecten op ecologie.
 

Cruciale rol

Natuur & Milieu concludeert dat aquathermie een cruciale rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving zal gaan spelen. Samen met andere warmtebronnen, zoals aardwarmte, bodemwarmte (ondiepe aardwarmte) en restwarmte zal de gebouwde omgeving CO2-vrij gemaakt kunnen worden. Geen van deze bronnen zal individueel kunnen voorzien in de totale toekomstige warmtebehoefte van woningen. Daarom zullen ze allemaal moeten worden toegepast. Doordat waterlichamen vaak te vinden zijn in de buurt van gebouwen, is aquathermie een techniek die op veel plekken warmte kan leveren. Dit is van belang voor gemeenten, die met transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen gebieden gaan selecteren om duurzaam te verwarmen.
 

Aanbevelingen

In het paper geeft Natuur & Milieu de volgende aanbevelingen voor het Rijk en gemeenten om aquathermie te versnellen:

  • Om gemeenten te stimuleren om meer in de actiestand te komen, moet de Rijksoverheid een tijdelijke regeling in het leven roepen die gemeenten helpt met financiële deelname, het wegnemen van belemmeringen en het opstellen van WCW-proof vergunningen.
  • Een garantieregeling moet ervoor zorgen dat financiële risico’s voor aquathermieprojecten afgedekt kunnen worden.
  • Maak het mogelijk om subsidie-aanvragen te collectiveren voor wijken die van het aardgas af gaan.
  • Bij centraal geregisseerde waterinfrastructuurprojecten moeten meekoppelkansen voor aquathermie standaard meegenomen worden in de besluitvorming.
  • Er moet actiever gecommuniceerd worden richting burgers, bedrijfsleven en gemeenten over de potentie van aquathermie, de risico’s en over manieren om aquathermieprojecten op een gestandaardiseerde manier uit te rollen.
  • Zorg voor voldoende beschikbare informatie over de risico’s en kansen van aquathermie op oppervlakte-, drink- en grondwater. Inclusief beheers- en mitigatiemaatregelen, zorg er tevens voor dat deze maatregelen wettelijk verankerd worden.
  • Er moet een helder plan komen voor de ondergrond, zodat het duidelijk wordt waar bodemwarmteprojecten ontwikkeld kunnen worden en waar niet, en zodat er tijdens het planproces geen onduidelijkheden zijn over mogelijke andere geplande activiteiten in (nabije) ondergrond. Dit is relevant voor de ondergrondse warmteopslag die vaak gecombineerd moet worden met aquathermie.

Download het paper Aquathermie; duurzame warmte uit water voor de gemeentelijke warmtetransitie

 

Cookie-instellingen