Netwerk Aquathermie op de hoogte over toekomst

27-01-2023 284 keer bekeken

Op 23 januari zijn onze netwerkpartners bijgepraat over het Netwerk Aquathermie in en na 2023. Welke ambitie hebben we en hoeveel woningen kunnen de komende jaren worden verwarmd en gekoeld met aquathermie en wat is daarvoor nodig?

Vijftien procent van de gebouwde omgeving met aquathermie realiseren in 2030 lijkt haalbaar. Hiervoor moeten nog wel knelpunten worden weggenomen. Daarom zetten we ons in voor een gelijk speelveld, verantwoorde toepassing, marktontwikkeling en verbinding met beleid. Dat doen we door kennis te ontwikkelen en te delen vanuit de praktijk.
 

NAT in en na 2023

Aquathermie stroomt door! Dat is de conclusie na afronding van de Green Deal Aquathermie in mei 2022. Voor het vervolg heeft het netwerkbureau samen met netwerkpartners gewerkt aan het Programma Aquathermie om de toepassing van aquathermie te versnellen en op te schalen. Ook is in het najaar van 2022 een marktanalyse uitgevoerd om inzichten op te doen over de aquathermiesector en wat dit betekent voor de toekomst van NAT. In het najaar heeft de Stuurgroep besloten dat het NAT-bureau in 2023 wordt voorgezet, waarna borging en afronding zal plaatsvinden.
 

Aquathermie onderbrengen

NAT werkt in 2023 aan de afronding en overdracht van zijn activiteiten. Het doel is om aquathermie na 2023 nog beter te positioneren. Daarom zoeken we verbinding met organisaties en programma’s. Op korte termijn gaan we bijvoorbeeld samenwerken met Bodemenergie Nederland en kijken naar toekomstige vertegenwoordiging van de marktsector. Ook verkennen we met het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) hoe kennisontwikkeling en -deling over aquathermie richting gemeenten georganiseerd kan worden.
 

Activiteiten in 2023

Dit jaar werken we aan de volgende onderwerpen:

 • Community of Practice:
  • Onderhoud aquathermiesystemen
  • Aquathermie internationaal
  • Energieprijzen en businesscase
  • Energie uit afvalwater/TEA
 • Communicatie: website, nieuwsbrief, projectenkaart
 • Kennisagenda: monitoring, handreiking 2.0, standaarden, internationaal
 • Producten: checklist susidies/vergunningen
 • Ondersteuning: regio, opleidingen en onderwijs
 • Uitbreiding netwerk: welkom nieuwe partners
   

Reactie van het netwerk

Er waren 30 partners aanwezig bij de online bijeenkomst om kennis te nemen van de stand van zaken. Er is gesproken over de meerwaarde van NAT door kruisbestuiving van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Dit helpt aquathermie echt verder. Er leven vooral vragen hoe de samenhang in het netwerk behouden kan blijven. Voor het vervolg gaan verschillende partners hierover met het NAT-bureau in gesprek.

Download Jaarplan Netwerk Aquathermie 2023
Download Presentatie bijpraatsessie 23 januari

Cookie-instellingen