Potentie aquathermie berekenen zonder temperatuurmeting van het water

15-04-2021 672 keer bekeken

Ekwadraat, lid van het Netwerk Aquathermie, heeft een rekenmodel ontwikkeld dat zonder meting van de watertemperatuur de aquathermiepotentie van oppervlaktewater berekent. Dit rekenmodel is hun in-kind bijdrage aan de Green Deal Aquathermie.

De potentieberekening gebeurt op basis van regionale weerdata. Het model is daarom toe te passen zonder de gemeten watertemperatuur. Het model is geschikt voor ondiepe wateren tot ongeveer vijf meter diep, waarbij de in- en uitstroming minimaal is. Het gaat dan om kanalen, sloten en kleine meren.

De belangrijkste uitganspunten van het model zijn:

  • Natuurlijke opwarming en afkoeling van water wordt in kaart gebracht 
  • Tijdsbesparing doordat langdurig vooraf meten van de watertemperatuur overbodig is
  • Invloed van warmteonttrekking op de watertemperatuur wordt inzichtelijk


Validatie

Over het rekenmodel zijn twee validatiesessies georganiseerd met onder andere kennisinstellingen, adviesbureaus, gemeenten en waterschappen. De eerste sessie richtte zich op de inhoudelijke/wetenschappelijke validatie van het model. In de tweede sessie stond de (praktische) toepassing van het model centraal. Men was positief kritisch op het model en er was een algemene overeenstemming dat het model van toevoegde waarde kan zijn voor berekeningen rondom oppervlaktewater. De belangrijkste suggesties die genoemd zijn voor ontwikkeling van het model zijn stroming, koudepluim en stratificatie. Die zijn belangrijk voor een goede toepassing voor initiatieven en voor eventuele verbinding met andere modellen, zoals de aquathermieviewer.

Ekwadraat en het Netwerk Aquathermie gaan samen verkennen welke vervolgstappen mogelijk zijn. 

Download het rapport Aquathermie - zonder watermeting potentie berekenen

Cookie-instellingen