Naar een monitoringprogramma voor ecologische effecten koudelozingen

15-04-2021 691 keer bekeken

STOWA, Deltares en Rijkswaterstaat, leden van het Netwerk Aquathermie, brengen samen met het onderzoeksprogramma WarmingUP in kaart hoe je een monitoringsprogramma kunt opzetten om ecologische effecten van koudelozingen in kaart te brengen.

De toepassing van aquathermie groeit. En dat is een goede zaak voor de energietransitie. Door het oogsten van warmte uit het oppervlaktewater ontstaat een lozing van kouder water. Dit kan effect hebben op de waterkwaliteit en de aquatische ecologie. De effecten kunnen positief zijn, maar ook negatief. De kennis hierover is nog beperkt. 
 

Hoeveel warmte kun je verantwoord uit water halen?

STOWA, Deltares en Rijkswaterstaat, leden van het Netwerk Aquathermie, brengen samen met het onderzoeksprogramma WarmingUP in kaart hoe je gezamenlijk een effici√ęnt en effectief monitoringsprogramma op kunt zetten voor het in kaart brengen van de ecologische effecten van koudelozingen.

Met deze kennis kunnen waterbeheerders straks gerichter aangeven hoeveel warmte je in welke situatie verantwoord kunt oogsten. De Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat zetten zich in om het belang van monitoring onder de aandacht te brengen en samenwerking en financiering te verkennen binnen het Netwerk Aquathermie.

Literatuurstudie en handreiking

In het kader van WarmingUP is een literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische effecten van warmteonttrekking aan oppervlaktewateren. Deze studie geeft inzicht in welke kennis beschikbaar is en welke kennis nog ontbreekt. Waterbeheerders onderschrijven dat kennis over effecten van groot belang is om de vergunningverlening bij aquathermieprojecten te onderbouwen. STOWA werkt ondertussen aan een voorlopige handreiking vergunningverlening koudelozingen. Het streven is deze in juni af te ronden. Ook hier blijkt dat de beperkte ecologische kennis het moeilijk maakt de ecologische effecten in te schatten. Daarom werken de genoemde partijen graag samen aan de uitbreiding van de kennisopbouw.
 

Landelijk monitoringsprogramma

Omdat kennisontwikkeling door middel van monitoring kostbaar is, streven de partijen naar een landelijk monitoringsprogramma waarin op zorgvuldig en slim gekozen locaties gemeten wordt. Op deze manier kan de benodigde effectmonitoring bij (toekomstige) initiatieven worden beperkt. Daartoe maken ze nu een plan waarin staat hoe je de landelijke monitoring kunt opzetten. Het plan bevat onder andere voorstellen voor het benodigde aantal monitoringslocaties, de duur van de monitoring, de te meten parameters en een kostenraming.
 

Onderzoeksagenda Netwerk Aquathermie

Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen willen de mogelijkheden van aquathermie als duurzame energiebron goed benutten en tegelijkertijd de aquatische ecologie beschermen. Dit monitoringsprogramma vormt de kern van een voorstel dat zij willen inbrengen in de onderzoeksagenda van Netwerk Aquathermie. De Unie en Rijkswaterstaat zullen het voorstel ook gebruiken om het belang van de kennisontwikkeling bij betrokken partijen onder de aandacht te brengen en de samenwerking en financiering op dit gebied nader vorm te geven. 

Cookie-instellingen