1 Jaar Green Deal Aquathermie

14-05-2020 563 keer bekeken

Op 14 mei viert het Netwerk Aquathermie (NAT) z’n eerste verjaardag. Een mooi moment om in vogelvlucht terug te kijken op een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Nadat 20 partijen de Green Deal ondertekenden op een feestelijke bijeenkomst in Delft en 20 partners zich aansloten bij de Green Deal, zijn we met veel energie aan de slag gegaan en raakte het netwerkbureau al gauw op stoom. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat het netwerk het eerste jaar is gegroeid met acht nieuwe partners en we zijn met een aantal organisaties in gesprek om mogelijke samenwerking te onderzoeken.
 

Leren van praktijkervaringen

Praktijkinitiatieven aquathermie, zowel TEO, TEA als TED, werden geïnventariseerd. Dit resulteerde in het rapport Overzicht van de aquathermiepraktijk. Op basis van dit rapport loopt nu een onderzoek van STOWA voor een verdere verdieping dat moet leiden tot ‘lessons learned’ op basis van praktijkervaringen met aquathermie.

We hebben hard gewerkt aan de samenstelling en groei van de Community of Practice (CoP). Het afgelopen jaar kwam de CoP vier keer samen op verschillende plekken in het land. De thema’s van de bijeenkomsten liepen uiteen van delen van praktijkervaringen tot presenteren van een onderzoek naar het juridisch kader van aquathermie.
 

Bestuur

Ook op bestuurlijk niveau kwam het netwerk bij elkaar. In de prachtige molen ‘De Ster’ in Utrecht gingen zo’n vijftig bestuurders van diverse organisaties in gesprek over het thema Samen Werken aan Aquathermie. Geconcludeerd werd dat onder andere een goede samenwerking in de keten nodig is om aquathermie een plek in de energietransitie te laten innemen. Bekijk het filmpje en lees meer over de uitkomsten van de bestuurlijke bijeenkomst.

De Stuurgroep Aquathermie is gevormd en bestaat uit zeven partijen die de verschillende thema’s uit de Green Deal dekken: praktijk, kennis en onderzoek, governance en financiering.
 

Kennis en onderzoek met Deltares en Stowa

Op het gebied van kennis en onderzoek werden belangrijke stappen gezet. We weten al veel over de mogelijkheden van aquathermie, maar er zijn ook nog veel vragen te beantwoorden. Wanneer is aquathermie echt een oplossing voor verwarming van bestaande bouw en wat zijn de gevolgen voor de ecologie van het water? In de onderzoeksagenda van NAT zijn deze en andere vragen samengebracht. Veel van de onderzoeksvragen uit deze agenda zullen worden beantwoord in het onderzoeksprogramma WarmingUp. Dit moet leiden tot een technisch, financieel en organisatorisch concept, waarmee aquathermie grootschalig kan worden toegepast. NAT heeft een rol bij het verspreiden van de resultaten uit dit grote onderzoeksprogramma.

De andere vragen uit de onderzoeksagenda worden de komende tijd opgepakt door partijen en partners uit het netwerk. Een mooi voorbeeld van hoe het netwerk samenwerkt is de verkenning van een juridisch kader aquathermie. Hierin hebben verschillende partijen mede op basis van praktijkcasussen de juridische mogelijkheden voor aquathermie verkend.
 

Communicatie

Om de ontwikkelde kennis en praktijkervaringen met elkaar te delen is het afgelopen jaar stevig  ingezet op communicatie. Via een website, sociale media, schrijvende pers, presentaties en congressen heeft NAT aan de weg getimmerd voor grotere bekendheid van aquathermie. NAT werkt daarbij nauw samen met de andere klimaatprogramma’s die voortkomen uit het Klimaatakkoord: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES), Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en Expertisecentrum Warmte (ECW).

Deze maand hebben we de digitale kaart Aquathermie in de praktijk gepubliceerd, die een overzicht geeft van de actuele aquathermiepraktijk in Nederland. Op de kaart zijn kengetallen van ruim 40 grote en kleine gerealiseerde TEO, TEA en TED-projecten verzameld. De komende tijd wordt de kaart uitgebreid met meer projecten.
 

Fysieke afstand

Nu we elkaar door Coronamaatregelen al een tijdje fysiek niet kunnen ontmoeten publiceren we filmpjes van onze partijen en partners, zodat ze elkaar kunnen inspireren. We organiseren webinars om het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis over aquathermie wel door te laten gaan, want onze community blijft onderling graag verbonden. NAT gaat bij de organisatie van die webinars ook de samenwerking aan met bijvoorbeeld Stichting Warmtenetwerk en Stowa.
 

De uitdaging

Na de eerste fase van vooral zorgen voor grotere bekendheid van aquathermie gaan we met de Green Deal de komende tijd de fase van opschaling in. Dat brengt andere vraagstukken met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van verbinding van organisaties en financiering van projecten.

NAT wil met grootschalige projecten laten zien dat aquathermie het verschil kan maken. We werken eraan dat in mei 2022, als de Green Deal Aquathermie eindigt, gemeenten genoeg kennis en vertrouwen in aquathermie hebben om het op te nemen in hun regionale energiestrategieën (RES) en transitievisies warmte (TVW). Daar ligt de uitdaging voor het netwerk. Bekijk hoe aquathermie in de concept RES'en is opgenomen.

 

Cookie-instellingen