Submenu

Stakeholders: Overzicht van stakeholders, hun rollen en belangen

Hier staat een overzicht van de verschillende partijen en hun rollen, verantwoordelijkheden en belangen bij een aquathermieproject. Per project en per locatie zullen deze verschillen.

Stakeholder

Taak/rol in relatie tot aquathermie

Belang aquathermie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Energiebeleid (Economische Zaken), water/klimaatbeleid (IenW),

beleid voor gebouwde omgeving (BZK),

vastgelegd in wetgeving

Realisatie van de Klimaatwet, het Klimaat- en Energieakkoord en de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw)

 

Verantwoordelijk voor het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)

Rijkswaterstaat

Beheer Rijkswateren

Waterveiligheid, voldoende en gezond Rijkswater

 

Uitvoering geven aan Rijksambities van de Klimaatwet

Provincie

Vergunningverlening ondergrond (WKO’s), toezichthouder, beheer van grondwater

Beleidsdoelen voor energie en klimaat

Waterschap

Beheer regionale wateren: waterzuivering en waterveiligheid, vergunningverlening

 

Eigenaar gemalen, persleidingen, rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI)

Beleidsdoelen voor energie en klimaat, schoon en voldoende water, veiligheid, bijdrage aquathermie aan ambitie energieneutraal

 

Effecten aquathermie op kwaliteit oppervlaktewater en functioneren RWZI

Gemeente

Als eigenaar/beheerder van de grond betrokken bij gebiedsontwikkeling.

 

Regisseur van de warmtetransitie.

 

Stelt Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen op.

 

Heeft als rioolbeheerder zeggenschap over het gebruik van warmte bij TEA.

Lokale beleidsdoelen voor energie en klimaat, leefbaarheid en gebiedsontwikkeling, Green Deal aardgasvrije wijken

Drinkwaterbedrijf

Heeft als eigenaar van drinkwaterinfrastructuur zeggenschap over gebruik van warmte

 

Soms als dochterbedrijf leverancier van warmte en/of koude uit drinkwater

Beleidsdoelen voor energie en klimaat

 

Primair belang bij kwaliteit drinkwater

Warmtebedrijf, al dan niet gesplitst in producent, netwerkbedrijf en leverancier

Ontwikkelen, aanbieden en leveren van warmte en/of koude

 

Ontwikkelen en beheren van (warmte)netwerk

Aansluiten op nationale energie- en klimaatdoelen, kan in publiek of privaat eigendom zijn.

 

De Wcw (nog niet in werking) bepaalt dat in de toekomst het netwerk voor >50% publiek eigendom moet zijn.

Aannemer, installateur Levering, installatie, onderhoud en beheer van installaties en netwerk Leveren van producten en diensten (TEO en TEA)
Afnemer (burgers, bedrijven, kantoren, vastgoedeigenaren, voedingsindustrie, etc.) Gebruik van warmte en koude.

Zo hoog mogelijke kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid voor een zo laag mogelijke prijs

 

Duurzaamheid is daarbij steeds belangrijker.

Woningcorporaties, verhuurders Verduurzamen van de verwarming van de huurhuizen

Zo hoog mogelijke kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid voor een zo laag mogelijke prijs

 

Afhankelijk van wensen van de huurders

Energiecoöperatie

Eventueel initiatiefnemer en eventueel een rol in de keten

 

Draagvlak voor oplossingen vergroten

Veelal een lokaal doel voor duurzame energie, waaraan aquathermie een bijdrage kan leveren.
Vastgoedontwikkelaar Vastgoed ontwikkelen en bouwen, eventueel aquathermie opnemen in het concept

Nieuwbouw in toekomst verplicht aardgasvrij, aquathermie is daarbij een kansrijke optie

 

Commercieel belang, verkoopbaarheid van woningen, vertrouwen van kopers

Netwerkbedrijf De netbeheerders (onderdeel van het netwerkbedrijf) voorzien afnemers van een aansluiting op elektriciteit en aardgas. Als warmtenetten met de nieuwe Wcw in publieke handen moeten komen, krijgen netwerkbedrijven mogelijk vaker een positie in warmteprojecten. Aquathermie kan een alternatief zijn voor de huidige aardgasaansluiting. Dit vergroot de vraag naar elektriciteit, dus de benodigde netwerkcapaciteit. Wel minder dan als alles elektrisch is, omdat alleen de aansluiting voor de warmtepomp verzwaard hoeft te worden. Tevens kan aquathermie een bron zijn voor publieke warmtenetten waarin netwerkbedrijven een rol spelen.
Financier (banken en groenfondsen) Financiering Bedrijfsenergiedoelstellingen, commercieel belang
Adviseurs Adviseren op technisch, organisatorisch, financieel, juridisch gebied en m.b.t. stakeholders en omgeving Leveren van kennis om de haalbaarheid van aquathermie in te schatten en te vergroten
Belangenorganisaties (milieu, natuur, etc.) Bescherming van specifieke belangen Duurzaamheid, gebruik van hernieuwbare energie, in balans houden van milieu-/ecologische aspecten

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen