Submenu

Juridisch: Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving bepaalt hoe de aanleg en exploitatie van aquathermieprojecten moet gebeuren. De wet- en regelgeving die te maken heeft met energie en de gebouwde omgeving is volop in beweging. Hierna volgt een beschrijving van de belangrijkste wet- en regelgeving en de te verwachten wijzigingen.

Klimaatwet

Deze wet streeft naar een reductie van de CO₂-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Deze wet heeft ook als doel een 100% CO₂-neutrale elektriciteitsproductie in 2050 te bereiken. Gezien deze wet zijn duurzame warmtesystemen een logischere keuze dan warmte uit aardgas. Het is de eerste wet die partijen in Nederland aanzet tot reductie van CO₂-uitstoot.

Warmtewet

Deze wet is van toepassing bij levering van warmte aan kleine gebruikers zoals consumenten en bedrijven met een beperkte warmtevraag. Dit geldt ook voor aquathermie. De Warmtewet beschermt de rechten van deze kleine gebruikers ten opzichte van de leveranciers. In de wet zijn maximale prijzen voor warmte en koude vastgelegd. Ook is opgenomen dat leveranciers de afnemers niet mogen discrimineren. De wet geeft ruimte aan experimenten. Voorbeelden hiervan zijn speciale tarieven voor lagetemperatuurwarmte en betere condities voor duurzame bronnen.

Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw)

Deze wet is nog in de maak. Hierin komen nieuwe tariefregels. De wet stelt dat publieke partijen tenminste een meerderheidsbelang moeten krijgen in warmtenetten. Verder is er nog veel niet bekend.

Omgevingswet

Dit is een nieuwe overkoepelende wet met 26 wetten. Belangrijk voor aquathermie zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Woningwet en eventueel de Monumentenwet en de Wet milieubeheer. De Omgevingswet stelt eisen aan de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling die ook voor aquathermie gelden. Dit zijn bijvoorbeeld bouwvergunningen en bestemmingswijzigingen voor bouwprojecten. Denk ook aan lozings- en onttrekkingsvergunningen voor water en bepaalde bodemenergiesystemen. Verder kan de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) relevant zijn. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.

Waterwet

Deze wet wordt een onderdeel van de Omgevingswet. De wet regelt het beheer van onze watersystemen, zoals oppervlaktewater en grondwater. TEO en TEA onttrekken warmte- en koude aan oppervlakte- en afvalwater. TEO onttrekt en loost water op het oppervlaktewater en beïnvloedt daarmee de ecologie (lees meer over ecologische effecten). De Waterwet geeft hiervoor regels. De Waterwet geeft gemeentes de zorgplicht voor inzameling van afvalwater, die de gemeente verwerkt in een rioleringsplan (GRP). De Waterwet geeft waterschappen de zorgplicht voor zuivering van dit afvalwater. Dit is voor TEA belangrijk. Een WKO als open energieopslagsysteem maakt gebruik van het grondwatersysteem. Daarom geldt er een meldingsplicht. Ook dit is belangrijk voor TEA.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen