Submenu

Juridisch: Beleidskaders

Nederland wil in 2050 een energievoorziening zonder CO₂-uitstoot. Nederland heeft zich ook verbonden aan de Europese doelstellingen om in 2030 minimaal 55% minder CO₂ uit te stoten en minimaal 32% duurzame energie te gebruiken.

Om dit te bereiken, werkt het Rijk samen met gemeentes, provincies, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een Nationaal Klimaat- en Energieakkoord over energiebesparing, duurzame energie en klimaatmaatregelen. Dit is een vervolg op het Energieakkoord voor duurzame groei. De nieuwe afspraken zijn gericht op de periode tot 20301. Een van de doelen is om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen voor 2030 te verduurzamen. Met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) moeten 50.000 woningen aardgasvrij worden.

Warmteregisseur

Gemeentes hebben een belangrijke rol in de opgave richting 2030. De aansluitplicht op aardgas geldt niet meer en ze gaan een andere warmtevoorziening regelen (regisseursrol). Dat biedt veel kansen voor duurzame oplossingen zoals aquathermie.

Waterschappen hebben in 2016 in een Green Deal de ambitie vastgelegd om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat ze evenveel energie duurzaam opwekken als ze verbruiken. Aquathermie telt hierin mee als het waterschap mee-investeert in de warmteketen.

1 Bron: Bestaande woningen aardgasvrij maken | Aardgasvrije wijken | Rijksoverheid.nl

Afbeeldingen

Cookie-instellingen