Submenu

Waarom een handreiking aquathermie?

Dat we moeten verduurzamen staat vast. We zetten grote en kleine stappen om onze CO2-uitstoot te verkleinen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Er is niet één weg om de klimaatdoelen te behalen. Een van de oplossingen om duurzaam te verwarmen en te koelen is aquathermie.

Door heel het land onderzoeken we de mogelijkheden van aquathermie. Soms is deze techniek een goede keuze, soms is een andere bron of een combinatie van warmtebronnen geschikt. In de publicatie Nationaal potentieel van aquathermie staan verschillende vormen van aquathermie beschreven, met hun voor- en nadelen.

In de Transitievisies Warmte beschrijven gemeentes hoe ze wijken aardgasvrij willen maken. Daaruit blijkt dat er verschillende oplossingen zijn om woningen duurzaam te verwarmen, waaronder aquathermie. In diverse wijkplannen en regionale energiestrategieën staan al uitwerkingen hiervan.

Op kleine schaal zijn er al nieuwe warmtebronnen, bijvoorbeeld met aquathermie als bron. De uitdaging voor de toekomst is deze ontwikkeling door te zetten. Dan kan aquathermie een grote rol van betekenis gaan spelen. Dan gaan we geschikte voorzieningen als gemalen, stuwen, het riool en leidingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties benutten. Dan groeit de infrastructuur voor vraag en aanbod van warmte en koude.

Handreiking aquathermie

Deze Handreiking aquathermie1 is bestemd voor geïnteresseerden in aquathermie – van initiatiefnemers tot bevoegd gezag, van waterschappen tot gemeentes en van energieleveranciers tot investeerders. Dit is een brede groep die verschillende soorten informatie nodig heeft. Daarom bestaat deze handreiking uit drie delen:

  • Deel A en B leggen de basis van aquathermie uit. Wat is het en waar dient het toe? Hoe ziet het ontwikkelingsproces eruit? Waar kan ik tegenaan lopen?
  • Deel C gaat in op specifieke thema’s: technisch, financieel, juridisch, organisatorisch en omgevingsspecifiek. De handreiking geeft detailinformatie en handige instrumenten.

Een succesvol aquathermieproject vraagt om een intensieve samenwerking tussen verschillende betrokkenen. De partners krijgen nieuwe rollen en andere verantwoordelijkheden, en diverse omgevingspartijen gaan een rol spelen in het proces. Deze Handreiking aquathermie kan niet de antwoorden geven op alle vragen, maar is wel een handvat voor iedereen die aquathermie overweegt en ermee aan de slag wil.

1 Voor sommige onderdelen en tekstpassages hebben we gebruikgemaakt van STOWA-publicaties, de website van WarmingUP en deze website. Vanwege de leesbaarheid en overzichtelijkheid verwijzen we daar niet altijd naar.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen