Submenu

Afwegingen aan de vraagkant van aquathermie (omgeving)

Aquathermie is meestal de bron voor een grotere groep gebouwen. Het dient dan als een collectieve warmtevoorziening. Past aquathermie bij de lokale vraag? De antwoorden op de vragen hieronder helpen om dat vast te stellen.

Wanneer is aquathermie een haalbaar project?

De hoeveelheid warmte die een aquathermiebron kan leveren, moet passen bij de vraag in de gebouwde omgeving. In het geval van een collectief aquathermieproject zijn minimaal 50 nieuwbouwwoningen nodig voor TEO en minimaal 30 nieuwbouwwoningen voor TEA. Aquathermie is ook mogelijk op kleine schaal, zonder warmtenet, bijvoorbeeld voor een kantoor, zorginstelling, zwembad of particuliere woningen. Voor warmtenetten is een dichtheid van minimaal 20 woningen per hectare nodig voor een haalbaar project.

Zijn de gebouwen geschikt voor lagetemperatuurverwarming?

Uit recent onderzoek1 blijkt dat de lagetemperatuurwarmte van aquathermie ongeveer 60% van de woningen goed kan verwarmen. Het is belangrijk dat de woningen goed geïsoleerd zijn. In de gebouwen moeten radiatoren of vloerverwarming zijn om de warmte af te geven. Als de warmte voor de woningen niet voldoende is, is temperatuurverhoging of betere isolatie nodig. Dit hangt af van de kosten en duurzaamheidsafwegingen. Een hogere temperatuur vraagt bijvoorbeeld meer elektriciteit. Aanpassingen aan de woningen vragen investeringen van woningeigenaren.

Is de bodem geschikt voor warmte- en koudeopslag (WKO)?

De combinatie van aquathermie en warmte- en koudeopslag (WKO) komt veel voor, vooral bij TEO. De WKO slaat de warmte in de zomer ondergronds op voor gebruik in de winter. Aquathermie kan ook een aanvulling zijn om de warmte- en koude in de bodem, afkomstig van andere bronnen, in balans te brengen. Vooraf is onderzoek nodig om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Is er een geschikte watervoerende laag (aquifer) aanwezig en zo ja, op welke diepte?
  • Zijn er beperkingen voor bodemopslag, bijvoorbeeld in drinkwatergebieden?
  • Hoeveel warmte en koude kan de WKO opslaan?
  • Zijn er andere bronnen en zo ja, beïnvloeden die elkaar? Als er veel bronnen zijn, is een zogenoemd interferentieplan nuttig. Meer informatie is te vinden in de WKO-bodemenergietool.

1 Bron: Field measurements on lower radiator temperatures in existing buildings - Warming Up (2022)

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen